Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều henchmen /'hent∫mənt/)
    tay chân
    nhà độc tài và tay chân của ông ta