Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

torpedo /tɔ:'pi:dəʊ/  

 • Danh từ
  (số nhiều torpedoes)
  ngư lôi
  Động từ
  (torpedoed)
  tấn công bằng ngư lôi; đánh chìm bằng ngư lôi
  phá hoại
  buộc tội liên minh là đã phá hoại thương thuyết

  * Các từ tương tự:
  torpedo-boat, torpedo-bomber, torpedo-net, torpedo-netting, torpedo-plane, torpedo-tube