Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

right-hand /'raithænd/  

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  [ở bên] phải
  a right-hand glove
  chiếc găng tay bên phải
  make a right-hand turn
  rẽ phải

  * Các từ tương tự:
  right-hand man, right-handed, right-handedness, right-hander