Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

right-hand man /,raithænd'mæn/  

  • cánh tay phải (nghĩa bóng); người giúp việc đắc lực