Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

right-handedness /,rait'hændidnis/  

  • Danh từ
    sự thuận tay phải
    sự hợp tay phải