Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

right-handed /,raithændid/  

 • Tính từ
  thuận tay trái
  bằng tay phải
  a right-handed blow
  cú đấm tay phải
  hợp tay phải (dụng cụ)
  đinh ốc xoáy sang phải mà vặn vào
  Phó từ
  bằng tay phải, với tay phải
  play tennis right-handed
  chơi quần vợt bằng tay phải

  * Các từ tương tự:
  right-handedness