Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

right-hander /,rait'hændə[r]/  

  • Danh từ
    người thuận tay phải
    cú đấm tay phải