Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mobster /'mɒbstər[r]/  

  • Danh từ
    tên kẻ cướp, tên găng-xtơ