Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bodyguard /'bɒdigɑ:d/  

  • Danh từ
    vệ sĩ; đội bảo vệ (một nhân vật quan trọng)
    the President's bodyguard is (arearmed
    vệ sĩ của tổng thống có mang vũ khí