Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người giữ, người coi
    đứa bé gửi người nuôi hộ