Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

governess /'gʌvənis/  

 • Danh từ
  cô gia sư
  serve (actas [a] governess to a family
  làm gia sư cho một gia đình

  * Các từ tương tự:
  governess-car, governess-cart