Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confidant /,kɒnfi'dænt/  

  • Danh từ
    bạn tâm tình

    * Các từ tương tự:
    confidante