Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conspirator /kən'spirətə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ đồng mưu

    * Các từ tương tự:
    conspiratorial, conspiratorially