Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

team-mate /'ti:mmeit/  

  • Danh từ
    bạn đồng đội