Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

helpmeet /'helpmeit/  

  • Danh từ
    đồng chí, đồng sự, người cộng tác
    bạn đời (vợ, chồng)