Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

partaker /pɑ:'teikə/  

  • Danh từ
    người tham dự, người cùng có phần, người cùng chia sẻ
    a partaker in guilt
    kẻ đồng phạm