Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (triết học) cái tôi
  (khẩu ngữ) lòng tự trọng
  thua trận đó thật sự đã tạo một vết mẻ trong lòng tự trọng của anh ta

  * Các từ tương tự:
  ego-tripper, egoaltruism, egoaltruistic, egocentric, egocentrically, egocentricity, egocentrism, egohood, egoideal