Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

landholder /'lændhouldə[r]/  

  • Danh từ
    người chủ đất