Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

landowner /'lændəʊnə[r]/  

  • Danh từ
    điền chủ

    * Các từ tương tự:
    landownership