Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

title-holder /'taitlhəʊldə[r]/  

  • Danh từ
    (thể thao)
    người giữ danh hiệu vô địch, nhà vô địch