Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

owner-driver /,əʊnə'draivə[r]/  

  • Danh từ
    chủ nhân chiếc xe đang lái