Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ownerless /'əʊnəlis/  

  • Tính từ
    vô chủ
    ownerless dog
    những con chó vô chủ