Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

owner-occupied /əʊnə 'ɒkjupaid/  

  • Tính từ
    do chính chủ nhân ở (nhà)
    most of the houses in this street are owner-occupied
    phần lớn nhà ở phố này đều do chính chủ nhân ở