Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

holder /'həʊldə[r]/  

 • Danh từ
  (thường là yếu tố tạo từ ghép)
  người giữ, người sở hữu
  the holder of the world record
  người giữ kỷ lục thế giới
  an account holder
  chủ tài khoản
  những người nắm chức vụ cao
  vật giữ, vật đỡ
  cái bót thuốc lá
  quản bút