Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

owner-occupier /,əʊnə 'ɒkjupaiə[r]/  

  • Danh từ
    người ở đồng thời là chủ [ngôi nhà]