Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monarchism /'mɒnəkizəm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa quân chủ