Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monarchistic /'mɔnəkistik/  

  • Tính từ
    (thuộc) chủ nghĩa quân chủ, quân chủ chủ nghĩa