Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emperor /'empərə[r]/  

 • Danh từ
  (cách viết khác empress)
  hoàng đế
  các hoàng đế La Mã

  * Các từ tương tự:
  emperorship