Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monarchal /mɔ'nɑ:kəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) vua, (thuộc) quốc vương; (thuộc) chế độ quân ch