Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monarchist /'mɒnəkist/  

  • Danh từ
    người theo chủ nghĩa quân chủ

    * Các từ tương tự:
    monarchistic