Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monarchic /mə'nɑ:kik/  

  • Tính từ
    [thuộc] quốc vương, [thuộc] quân chủ

    * Các từ tương tự:
    monarchical