Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vòng đội đầu (bằng kim loại quý, bằng hoa kết lại…)