Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crest-fallen /'krest,fɔ:lən/  

  • Tính từ
    chán nản, ỉu xìu, tiu nghỉu