Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều logos)
  biểu tượng
  the Longman logo, a small sailing shipis on the cover of the book
  một chiếc thuyền buồm nhỏ, biểu tượng của nhà Long-man, in ở bìa sách

  * Các từ tương tự:
  logogram, logograph, logographer, logographic, logography, logogriph, Logolling, logomachic, logomachist