Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emblematic /,emblə'mætik/  

 • Tính từ
  (thường vị ngữ)
  emblematic of something
  biểu hiệu cho; tượng trưng cho

  * Các từ tương tự:
  emblematical, emblematically