Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hoặc symbolical
  tượng trưng
  the snake is symbolic of evil
  con rắn là tượng trưng cho sự độc ác

  * Các từ tương tự:
  symbolic(al), symbolical, symbolical, symbolically, symbolics