Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cosmetic /kɒz'metik/  

 • Danh từ
  (thường số nhiều)
  mỹ phẩm
  Tính từ
  dùng làm mỹ phẩm
  cosmetic preparations
  các thứ pha chế dùng làm mỹ phẩm
  (thường xấu) chỉ là tô vẽ bề ngoài
  the reforms he claims to have made are in fact merely cosmetic
  những cải cách ông ta đòi hỏi thực hiện thực ra chỉ là mang tính chất tô vẽ bề ngoài mà thôi

  * Các từ tương tự:
  cosmetic surgery, cosmetically, cosmetician