Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cosmetically /kɒz'metikəli/  

  • Phó từ
    [như là] mỹ phẩm
    (nghĩa bóng) chỉ là tô vẽ bề ngoài