Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cosmetician /,kɒzme'ti∫n/  

  • Danh từ
    người bán mỹ phẩm
    người hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm