Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giáo sĩ đại diện giáo hàng

    * Các từ tương tự:
    legatee, legateship