Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bánh kẹp ((như) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gaufre)
    (như) gofer