Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

financier /fai'nænsiə[r]/  /,finənsiər/

  • nhà tư bản tài chính, nhà tài phiệt