Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

banker /'bæŋkə[r]/  

  • Danh từ
    chủ ngân hàng
    người cầm cái (chơi cờ bạc)

    * Các từ tương tự:
    banker's order, bankerly