Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

banker's order /,bæŋkəs'ɔ:də[r]/  

  • như standing order