Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instrumentation /,instrʊmen'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự phối nhạc
    (như instrument) máy móc thiết bị