Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instrumentalism /instru'mentəlizm/  

  • Danh từ
    (triết học) thuyết công cụ