Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instrumentalist /,instrʊ'mentəlist/  

  • Danh từ
    nhạc công