Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

implementary /impli'mentəri/  

  • Tính từ
    (thuộc) sự thi hành ((như) implemental)