Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kỹ sư
  mechanical engineer
  kỹ sư cơ khí
  người phụ trách máy (trên tàu thủy…)
  (từ Mỹ)(như engine driver) người lái xe lửa
  công binh
  Động từ
  (khẩu ngữ, xấu) bố trí, sắp đặt (một cách xảo trá hay bí mật)
  engineer a plot
  bố trí một âm mưu
  xây dựng, thiết kế

  * Các từ tương tự:
  engineering, engineering board, engineering cybernetics, Engineering method, engineering reliability, engineering unit, engineership