Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

engineering reliability   

  • (Kỹ thuật) độ tin cậy kỹ thuật